Skip to content

Företrädesemission av preferensaktier med 10,5% direktavkastning

Quartiers Properties genomför en företrädesemission om ca 25,5 MSEK genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9,15 SEK per aktie motsvarande en direktavkastning om ca 10,5 %

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (oavsett aktieslag) om högst 2 786 875 preferensaktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avser att finansiera investeringar relaterade till Boho Club.

Teckning av preferensaktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna preferensaktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie. 

Bakgrund och motiv

Quartiers Properties arbetar med fastighetsutveckling och fastighetsförädling på den spanska solkusten med fokus på området kring Marbella. Inom segmentet fastighetsutveckling utvecklar, marknadsför och säljer bolaget lägenheter och villor med fokus på premiumsegmentet. Inom segmentet fastighetsförädling utvecklar bolaget fastigheter genom renovering, konceptualisering och driftsättning med fokus på att skapa värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Inom detta segment innehar Quartiers Properties idag två stycken primära fastigheter vilka är Boho Club och Quartiers Apartment Hotel i Benahavis. I Bolagets lägenhetshotell i Benahavis har Quartiers Properties lyckats skapa värdetillväxt om närmare 100 procent sedan förvärvet 2016. Boho Club har under 2019 renoverats, restaurangen har öppnat och vid årets slut kommer även hotellet ha öppnats.

Det faktum att Bolaget har ökat antalet aktivt förvaltade och kassaflödesgenererande fastigheter i beståndet har stärkt intresset bland internationella aktörer att refinansiera Bolaget till villkor som styrelsen för Quartiers Properties finner attraktiva. Bolaget har därför inlett en refinansieringsprocess med JLLs hotellspecialistavdelning i London med målsättning att stänga en refinansiering under första halvåret 2020 och därmed frigöra kapital både direkt och löpande genom en högre LTV, lägre kapitalkostnader och mer långsiktiga amorteringsvillkor. Se pressmeddelande daterat den 3 december 2019. 

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses att användas enligt följande:

  • Delbetalning om cirka 4,5 MSEK av revers (motsvarande 50 % av skuldbeloppet) för förvärv av aktier i samband med utköp av finansiell partner i Boho Club.
  • Utlåning av cirka 13,5 MSEK till dotterbolaget Boho Club (som Quartiers Properties äger till 80 %) avseende drift och utveckling av hotell och restaurangprojektet på Golden Mile i Marbella.
  • Årlig delbetalning om cirka 3,5 MSEK på tomt i anslutning till Boho Club som avses användas för utbyggnad av fler hotellrum i samband med en ny generalplan i Marbella kommun.
  • Övriga mindre investeringar i fastighetsbeståndet om cirka 3,7 MSEK.
  • Täckning av emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Preliminär tidsplan i emissionen

Avstämningsdag för aktieägarna 11 december 2019
Informationsbroschyr/erbjudandehandling tillgänglig på Bolagets hemsida 12 december 2019
Teckningsperiod inleds 13 december 2019
Handel med teckningsrätter och BTA inleds 13 december 2019
Sista dag för handel med teckningsrätter 2 januari 2020
Teckningsperioden avslutas 7 januari 2020
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 8 januari 2020
Likviddag för aktier tecknade utan företräde 13 januari 2020

INFORMATION

Informationsbroschyr avseende företrädesemissionen